دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابازیر
مشاهده (ابازیر) در کمانک، معنی و ترجمه ابازیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابازیر) کلمه و عبارات مشابه ابازیر چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ عربی ِ ابزار فارسی . آنچه در دیگ کنند از ادویه و بوی افزارهای خشک . دیگ افزارها. توابل . بوزار. افحاء.

معنی ( ابازیر ) در لغت نامه دهخدا