دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اباس
مشاهده (اباس) در کمانک، معنی و ترجمه اباس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اباس) کلمه و عبارات مشابه اباس چیست
لغت نامه ها
[ اُ ] (ع ص ) بدخوی . زن بدخوی ., [ اِ ] (ع اِ) خو.

معنی ( اباس ) در لغت نامه دهخدا