دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابراهیم طفغاج خان ایلکی
مشاهده (ابراهیم طفغاج خان ایلکی) در کمانک، معنی و ترجمه ابراهیم طفغاج خان ایلکی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابراهیم طفغاج خان ایلکی) کلمه و عبارات مشابه ابراهیم طفغاج خان ایلکی چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ م ِ طَ ن ِ ل َ ] (اِخ ) یکی از سلاطین ایلک خانیه ٔ ترکستان (440-460 هَ .ق .)، مکنی به ابوالمظفر و ملقب به عمادالدوله، پسر نصر. (از استانلی لین پول ). رجوع به ابراهیم تکین شود.

معنی ( ابراهیم طفغاج خان ایلکی ) در لغت نامه دهخدا