دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابسط
مشاهده (ابسط) در کمانک، معنی و ترجمه ابسط در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابسط) کلمه و عبارات مشابه ابسط چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ س َ ] (ع ن تف ) گسترده تر. گشاده تر.
ساده تر. بی آمیغتر.

معنی ( ابسط ) در لغت نامه دهخدا