دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابن ابی الازهر
مشاهده (ابن ابی الازهر) در کمانک، معنی و ترجمه ابن ابی الازهر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابن ابی الازهر) کلمه و عبارات مشابه ابن ابی الازهر چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ن ُ اَ بل ْ اَ هََ ] (اِخ ) ابوبکر محمدبن احمدبن مزیدبن محمود نحوی اخباری بوسنجی . اصل او از بوسنج است و عمری طویل یافته . و عبداﷲبن علی بن محمدبن داودبن الجراح معروف به ابن العرمرم گوید در 313 هَ .ق . از ابن الازهر پرسیدم که از عمر او چه گذشته است . گفت سی سال و سه ماه و پس از آن باز بزیست . و از کتب اوست : کتاب اخبار الهرج والمرج در اخبار مستعین و معتز عباسی . کتاب اخبار عقلاء المجانین . کتاب اخبار قدماء البلغاء. دارقطنی و ابوالفرج اصفهانی از ابن ابی الازهر بسیار نقل کرده اند.و بعض علمای رجال وفات او را به سال 325 گفته اند.

معنی ( ابن ابی الازهر ) در لغت نامه دهخدا