دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابن ابی الاصبع
مشاهده (ابن ابی الاصبع) در کمانک، معنی و ترجمه ابن ابی الاصبع در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابن ابی الاصبع) کلمه و عبارات مشابه ابن ابی الاصبع چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ن ُ اَ بل ْ اَ ب َ ](اِخ ) ابومحمد زکی الدین عبدالعظیم . وفات 654 هَ .ق . ادیب و شاعر مصر. از مهمترین کتب او تحریرالتحبیر در علم بدیع و کتاب الجواهر و کتاب بدیعالقرآن است .

معنی ( ابن ابی الاصبع ) در لغت نامه دهخدا