دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابن ابی الاصبغ
مشاهده (ابن ابی الاصبغ) در کمانک، معنی و ترجمه ابن ابی الاصبغ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابن ابی الاصبغ) کلمه و عبارات مشابه ابن ابی الاصبغ چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ن ُ اَ بل ْ اَ ب َ ] (اِخ ) ابوالعباس احمدبن ابی الاصبغ. او راست : کتاب العلم و شرف الکتابه .

معنی ( ابن ابی الاصبغ ) در لغت نامه دهخدا