دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابن ابی البغل
مشاهده (ابن ابی البغل) در کمانک، معنی و ترجمه ابن ابی البغل در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابن ابی البغل) کلمه و عبارات مشابه ابن ابی البغل چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ن ُ اَ بل ْ ب َ ] (اِخ ) محمدبن یحیی، مکنی به ابوالحسین اصفهانی . وزیر مقتدر. مترسلی بلیغ و شاعری نیکوقریحه . دیوان رسائل و رسائل فتح بصره از تألیفات اوست .

معنی ( ابن ابی البغل ) در لغت نامه دهخدا