دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابن ابی الثلج
مشاهده (ابن ابی الثلج) در کمانک، معنی و ترجمه ابن ابی الثلج در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابن ابی الثلج) کلمه و عبارات مشابه ابن ابی الثلج چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ن ُ اَ بث ْ ث َ ] (اِخ ) ابوبکر محمدبن احمدبن محمدبن ابی الثلج الکاتب . متمایل به تشیع و صاحب روایت بسیار از عامه .او مردی دیّن و وَرِع و فاضل بوده و از کتب اوست : سنن الاَّداب علی مذهب العامه . کتاب فضائل الصحابه . کتاب الاختیار من الاساتید. (از ابن الندیم ). و او از اصحاب محمدبن جریر طبری و از پیروان مذهب او در فقه است .

معنی ( ابن ابی الثلج ) در لغت نامه دهخدا