دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابن زکی الدین
مشاهده (ابن زکی الدین) در کمانک، معنی و ترجمه ابن زکی الدین در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابن زکی الدین) کلمه و عبارات مشابه ابن زکی الدین چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ن ُ زَ کی یِدْ دی ] (اِخ ) محمدبن ابی الحسن علی بن محمدبن یحیی بن علی بن عبدالعزیز. فقیه شافعی دمشقی، ملقب به محیی الدین . قاضی دمشق . او را نزد سلطان صلاح الدین مکانتی بلند بود و آنگاه که سلطان شهر حلب بگرفت او قصیده ای در تهنیت بگفت و سلطان قضاء آن شهر بوی تفویض کرد. ولادت او در 550 هَ .ق . به دمشق و وفات هم بدانجا598 بوده است .

معنی ( ابن زکی الدین ) در لغت نامه دهخدا