دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ابورسن
مشاهده (ابورسن) در کمانک، معنی و ترجمه ابورسن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ابورسن) کلمه و عبارات مشابه ابورسن چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ رَ س َ ] (ع ص مرکب، اِ مرکب ) یکی از کنای مردان عرب و از جمله پدر حارث . (قاموس ).

معنی ( ابورسن ) در لغت نامه دهخدا