دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی احافیر
مشاهده (احافیر) در کمانک، معنی و ترجمه احافیر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (احافیر) کلمه و عبارات مشابه احافیر چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ احفار. جج ِ حَفَر.
آنچه برآرند از زمین بکاوش از آثار قدما.

معنی ( احافیر ) در لغت نامه دهخدا