دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اخاب
مشاهده (اخاب) در کمانک، معنی و ترجمه اخاب در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اخاب) کلمه و عبارات مشابه اخاب چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ] (اِخ ) یکی از پادشاهان بنی اسرائیل که در 918 ق . م . بسلطنت رسید و باغواء زن خویش مسما به ایزابل به الهه ٔ بعل گروید و معبدی برای آن بُت بساخت و او نسبت به حضرت اِلیاس جور و ستم فراوان روا داشت . پس از 20 سال سلطنت راندن، پادشاه آرام موسوم به بن هدد با وی جنگی درپیوست و اخاب در آن جنگ کشته شد. (قاموس الاعلام ).

معنی ( اخاب ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و یورام‌ پادشاه‌ به‌ یزرعیل‌ مراجعت‌ کرد تا از جراحتهایی‌ که‌ اَرامیان‌ به‌ وی‌ رسانیده‌ بودند هنگامی‌ که‌ با حَزائیل‌، پادشاه‌ اَرام‌ جنگ‌ می‌نمود، شفا یابد. و اَخَزْیا ابن‌ یهُورام‌، پادشاه‌ یهودا، به‌ یزرئیل‌ فرود آمد تا یورام‌ بن‌ اخاب‌ را عیادت‌ نماید چونکه‌ مریض‌ بود. ,