دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اربقی
مشاهده (اربقی) در کمانک، معنی و ترجمه اربقی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اربقی) کلمه و عبارات مشابه اربقی چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ب َ ] (ص نسبی ) نسبت است به اربق که قریه ای است از قرای رامهرمز و آن کوره ایست از کوره های اهواز و بلاد خوز. از آنجاست ابوطاهر علی بن احمدبن الفضل الرامهرمزی الاربقی . (انساب سمعانی ).

معنی ( اربقی ) در لغت نامه دهخدا