دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتاقی
مشاهده (ارتاقی) در کمانک، معنی و ترجمه ارتاقی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتاقی) کلمه و عبارات مشابه ارتاقی چیست
لغت نامه ها
1. [ اُ ] (حامص ) بازرگانی . تجارت با سرمایه ٔ دیگران . مضاربة : مردی مسن ّ... بحضرت او آمد و دویست بالش زر التماس کردبه ارتاقی . (جهانگشای جوینی ). و شریف و وضیع بحمایت ارتاقی تمسک جسته و از بسیاری آن زیردستان خسته . (جهانگشای جوینی ). شخصی بود سید از چرغ بخارا... از قاآن به ارتاقی بالش گرفته بود... (جهانگشای جوینی ).

معنی ( ارتاقی ) در لغت نامه دهخدا