دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتق
مشاهده (ارتق) در کمانک، معنی و ترجمه ارتق در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتق) کلمه و عبارات مشابه ارتق چیست
لغت نامه ها
1. [ اُ ت ُ ] (اِخ ) رجوع به ابوسعید مجیرالدین ابق شود.
2. [ اُ ت ُ ] (اِخ ) ابن اکسب یا اکسک جدّ ملوک ارتقیة. وی مردی از ترکمانان بود و بر حلوان و جبل مسلط شد و آنگاه که از فخرالدوله ابی نصر محمدبن جهیر بازبرید، از ترس محمدبن ملکشاه در سال 448 یا 499هَ . ق . بشام شد و از دست تاج الدوله تتش سلجوقی صاحب قدس شریف گردید و آنگاه که بسنه ٔ 484هَ . ق . وفات کرد دو پسر او سکمان و ایل غازی جانشین وی شدند و بدین مقام ببودند تا وقتی که در شوال سال 491هَ . ق . افضل شاهنشاه امیرالجیوش از مصر با سپاهی قصد آنان کرد و هر دو را بگرفت و قدس را از ایشان منتزع ساخت و هر دو برادر متوجه بلاد جزیره ٔ فراتیه شدند و دیاربکر را مسخر کردند و ابن خلکان گوید در این وقت [ یعنی سال تألیف وفیات، 654 - 672هَ . ق . ] صاحب قلعه ٔ ماردین از اولاد ارتق است و پسر او نجم الدین ایل غازی در سال 501 مالک شهر ماردین شد و از پیش سلطان محمد ویرا شحنگی بغداد داده بود و سکمان بن ارتق در سال 498هَ . ق . در طریق فرات میان طرابلس و قدس به بیماری خوانیق درگذشت . و اولاد او پس از وی صاحب قدس شریف بودند و افضل امیرالجیوش قدس رااز سکمان بن ارتق انتزاع کرد و هم اکنون صاحب قلعه ٔ ماردین از اولاد سکمان است . و ارتق مردی شهم صاحب عزم و سعادت جد و اجتهاد بود. (ابن خلکان چ طهران ص 64). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و حبط ج 1 ص 372 شود.

معنی ( ارتق ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در دیالوگ ها و آوانگاری بین‌المللی
در این عصر مفهوم عالی زن و مادر معلوم شد و معنی روح‌بخش این دو کلمه که مؤسس بقا و ارتقا انسان است پدیدار گشت
dær ʔin ʔæsr mæfhume ʔɑliye zæn væ mɑdær mæʔlum ʃod væ mæʔniye ruhbæxʃe ʔin do kælæme ke moʔæssese bæqɑ væ ʔerteqɑʔe ʔensɑn ʔæst pædidɑr gæʃt
استفاده در متن
فکر بسط و ارتقا عسکری رفت از میان ,