دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتقاش
مشاهده (ارتقاش) در کمانک، معنی و ترجمه ارتقاش در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتقاش) کلمه و عبارات مشابه ارتقاش چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) ارتقاش در حرب یا قتال ؛ بهم پیوستن در جنگ .

معنی ( ارتقاش ) در لغت نامه دهخدا