دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتقاع
مشاهده (ارتقاع) در کمانک، معنی و ترجمه ارتقاع در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتقاع) کلمه و عبارات مشابه ارتقاع چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) باک داشتن . اِکتراث . (زوزنی ). مبالات . پروا کردن .

معنی ( ارتقاع ) در لغت نامه دهخدا