دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتوقاه
مشاهده (ارتوقاه) در کمانک، معنی و ترجمه ارتوقاه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتوقاه) کلمه و عبارات مشابه ارتوقاه چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (اِخ ) ابوآلغو از امرای دوره ٔ فترت پس از ابوسعید.(ذیل جامعالتواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو ص 149).

معنی ( ارتوقاه ) در لغت نامه دهخدا