دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتوقاپو
مشاهده (ارتوقاپو) در کمانک، معنی و ترجمه ارتوقاپو در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتوقاپو) کلمه و عبارات مشابه ارتوقاپو چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (اِخ ) کتیبه ای از خشیارشاه شاهنشاه هخامنشی در ارتوقاپوی ِ وان در بلندی شصت پا از زمین بجا مانده است . رجوع به ایران باستان ص 1614 شود.

معنی ( ارتوقاپو ) در لغت نامه دهخدا