دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارتوناس
مشاهده (ارتوناس) در کمانک، معنی و ترجمه ارتوناس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارتوناس) کلمه و عبارات مشابه ارتوناس چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (اِ) بیونانی، طین قیمولیا یعنی گِل ِ جزیره ٔ سیمل که امروز آن جزیره را ارژان تی یر نامند و در بصره این خاک را طین الحر خوانند و آن بر سه گونه است : طین ارمنی و طین سلجماسه و طین اشبانیا (اسپانیول ) و گاه از طین قیمولیا، طین سیراف را خواهند. رجوع به طین قیمولیا و ترجمه ٔ ابن بیطار (لکلرک ) ج 2 ص 423 دو سطر به آخر مانده شود.

معنی ( ارتوناس ) در لغت نامه دهخدا