دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارثقی
مشاهده (ارثقی) در کمانک، معنی و ترجمه ارثقی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارثقی) کلمه و عبارات مشابه ارثقی چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (معرب، اِ) بیونانی خلنج است . (فهرست مخزن الادویه ). و در ترجمه ٔ ابن البیطار لکلرک این کلمه را از قول دیسقوریدوس اریقی آورده است .

معنی ( ارثقی ) در لغت نامه دهخدا