دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ارنبژ
مشاهده (ارنبژ) در کمانک، معنی و ترجمه ارنبژ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ارنبژ) کلمه و عبارات مشابه ارنبژ چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ن َ ب ِ ] (اِ) بقم باشد و آنرا ترخون و تبرخون نیز گویند و به تازی طبرخون خوانند. (فرهنگ رشیدی ). و رجوع به ارنبیز شود.

معنی ( ارنبژ ) در لغت نامه دهخدا