دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اریستوفانس
مشاهده (اریستوفانس) در کمانک، معنی و ترجمه اریستوفانس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اریستوفانس) کلمه و عبارات مشابه اریستوفانس چیست
لغت نامه ها
[ اَ ت ُ ن ِ ] (اِخ ) رجوع به اریستفان شود.

معنی ( اریستوفانس ) در لغت نامه دهخدا