دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ازحال
مشاهده (ازحال) در کمانک، معنی و ترجمه ازحال در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ازحال) کلمه و عبارات مشابه ازحال چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (ع مص ) مضطر کردن او را به ...
دور گردانیدن . (منتهی الارب ). دور کردن .

معنی ( ازحال ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
تو غافل بوده ازحال ایشان ,
ترا دانا کند ازحال آگاه ,