دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ازحام
مشاهده (ازحام) در کمانک، معنی و ترجمه ازحام در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ازحام) کلمه و عبارات مشابه ازحام چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (ع مص ) انبوهی کردن . (غیاث اللغات از منتخب ).

معنی ( ازحام ) در لغت نامه دهخدا