دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ازحاک
مشاهده (ازحاک) در کمانک، معنی و ترجمه ازحاک در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ازحاک) کلمه و عبارات مشابه ازحاک چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (ع مص ) صاحب شتر مانده گردیدن . (منتهی الارب ). ازحاف . (تاج المصادر بیهقی ).
ماندن در رفتار.

معنی ( ازحاک ) در لغت نامه دهخدا