دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ازکاک
مشاهده (ازکاک) در کمانک، معنی و ترجمه ازکاک در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ازکاک) کلمه و عبارات مشابه ازکاک چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (ع مص ) ازکاک بر امری ؛ اصرار کردن و ستیهیدن بر آن : اَزَک َّ علی الشی ٔ. (از منتهی الارب ). چیره شدن بر.
ازکاک ببول ؛ بازداشتن گمیز خود را: اَزَک َّ ببوله . (منتهی الارب ).

معنی ( ازکاک ) در لغت نامه دهخدا