دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی استری
مشاهده (استری) در کمانک، معنی و ترجمه استری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (استری) کلمه و عبارات مشابه استری چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ت َ ] (حامص ) چموشی .
استری کردن ؛ چموشی کردن . توسنی کردن . بدقلقی کردن :
آید هر آنکه با تو کند استری بفعل
در هاون هوان بضرورت چو استرنگ .
سوزنی .

2. [ اِ ] (اِخ ) قصبه ایست در خطه ٔ گالیسی در 65 هزارگزی جنوب لمبرگ در ساحل نهر استری .

معنی ( استری ) در لغت نامه دهخدا