دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی استسرار
مشاهده (استسرار) در کمانک، معنی و ترجمه استسرار در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (استسرار) کلمه و عبارات مشابه استسرار چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) سریه گرفتن . (منتهی الارب ). استسراء.
پنهان شدن . (منتهی الارب ). نهان شدن . پنهان شدن ماه . (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ).

معنی ( استسرار ) در لغت نامه دهخدا