دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی استیقاه
مشاهده (استیقاه) در کمانک، معنی و ترجمه استیقاه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (استیقاه) کلمه و عبارات مشابه استیقاه چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (ع مص ) بندگی و فرمانبرداری کردن . (منتهی الارب ). طاعت داشتن . (تاج المصادر بیهقی ).

معنی ( استیقاه ) در لغت نامه دهخدا