دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اسیرخانه
مشاهده (اسیرخانه) در کمانک، معنی و ترجمه اسیرخانه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اسیرخانه) کلمه و عبارات مشابه اسیرخانه چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) زندان خانه . اسیرجای :
تا در اسیرخانه ٔ آن زلف بود غیر
من در شکنجه بودم و او در عذاب بود.
محتشم کاشانی .

معنی ( اسیرخانه ) در لغت نامه دهخدا