دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اشونت
مشاهده (اشونت) در کمانک، معنی و ترجمه اشونت در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اشونت) کلمه و عبارات مشابه اشونت چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ش َ ] (اوستایی، ص ) کلمه ٔ اوستایی بمعنی پاک، مقدس . رجوع به یشتها ص 32 و 604، و اشون شود.

معنی ( اشونت ) در لغت نامه دهخدا