دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اصم نیشابوری
مشاهده (اصم نیشابوری) در کمانک، معنی و ترجمه اصم نیشابوری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اصم نیشابوری) کلمه و عبارات مشابه اصم نیشابوری چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ص َم ْ م ِ ن َ ] (اِخ ) از فقهای شافعی بود واز ربیعبن سلیمان مرادی روایت کرد. و نیز کتاب المختصر الصغیر مزنی را او روایت کرد. (از ابن الندیم ).

معنی ( اصم نیشابوری ) در لغت نامه دهخدا