دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اصول کردن
مشاهده (اصول کردن) در کمانک، معنی و ترجمه اصول کردن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اصول کردن) کلمه و عبارات مشابه اصول کردن چیست
لغت نامه ها
1. [ اُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) رقصیدن . حرکات موزون و خوش آینده از خود درآوردن :
بعشق اگر برسی بی شراب مست شوی
چنانکه بی دف و نی خود بخود اصول کنی .
ملاتشبیهی (از آنندراج ).
رجوع به اصول و به اصول پا نهادن و ادا و اصول درآوردن (ذیل اصول ) شود.

معنی ( اصول کردن ) در لغت نامه دهخدا