دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اضحاک
مشاهده (اضحاک) در کمانک، معنی و ترجمه اضحاک در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اضحاک) کلمه و عبارات مشابه اضحاک چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ] (ع مص ) بخندانیدن . (زوزنی ). خندانیدن . (ترجمان تهذیب عادل بن علی ص 14) (تاج المصادر بیهقی ) (آنندراج ). خندانیدن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). به خنده واداشتن . (از اقرب الموارد).
در شگفت آوردن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).
پر کردن حوض را چندان که روان گردد. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).
برآوردن زمین گیاه را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).

معنی ( اضحاک ) در لغت نامه دهخدا