دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی التزامی
مشاهده (التزامی) در کمانک، معنی و ترجمه التزامی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (التزامی) کلمه و عبارات مشابه التزامی چیست
لغت نامه ها
1. [ اِ ت ِ] (ص نسبی ) منسوب به التزام . رجوع به التزام شود.

معنی ( التزامی ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
التزامی ز من گرفت نخست ,