دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی الران
مشاهده (الران) در کمانک، معنی و ترجمه الران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (الران) کلمه و عبارات مشابه الران چیست
لغت نامه ها
1. [ اَرْ را ] (اِخ ) تلفظی از اَرّان در قرون وسطی . رجوع به ایران باستان ج 3 ص 2478 و الحلل السندسیه ج 1 ص 51 و اَرّان شود.

معنی ( الران ) در لغت نامه دهخدا