دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی الیات
مشاهده (الیات) در کمانک، معنی و ترجمه الیات در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (الیات) کلمه و عبارات مشابه الیات چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ل َ ] (ع اِ) ج ِ اَلیَة. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به اَلیَة شود.

معنی ( الیات ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و فرمانی‌ نیز از من‌ صادر شده‌ است‌ که‌ شما با این‌ مشایخ‌ یهود به‌ جهت‌ بنا نمودن‌ این‌ خانه‌ خدا چگونه‌ رفتار نمایید. از مال‌ خاصّ پادشاه‌، یعنی‌ از مالیات‌ ماورای‌ نهر، خرج‌ به‌ این‌ مردمان‌، بِلا تأخیر داده‌ شود تا معطّل‌ نباشند. ,
یک طرف مالیات قند و شکر ,
یک طرف مالیات های دگر ,
که خورد مالیات دولت را ,
عوض مالیات خانه و باج ,