دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی امین الدین اربلی
مشاهده (امین الدین اربلی) در کمانک، معنی و ترجمه امین الدین اربلی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (امین الدین اربلی) کلمه و عبارات مشابه امین الدین اربلی چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ نُدْ دی ن ِ اِ ب ِ ] (اِخ ) علی بن عثمان بن علی سلیمان . شاعر و صوفی بود. رجوع به علی ... و علی سلیمانی شود.

معنی ( امین الدین اربلی ) در لغت نامه دهخدا