دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی انیسه
مشاهده (انیسه) در کمانک، معنی و ترجمه انیسه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (انیسه) کلمه و عبارات مشابه انیسه چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ س َ / س ِ ] (اِ) هرچیز بسته که بدشواری از هم جدا شود. (برهان ). هرچیز بسته و منعقد که بدشواری از هم جدا گشته و حل گردد. (ناظم الاطباء) (آنندراج ). هر بستگی که بدشواری حل گردد و آنرا انیشه نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری ). رجوع به انبسته شود.

معنی ( انیسه ) در لغت نامه دهخدا