دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اوباشان
مشاهده (اوباشان) در کمانک، معنی و ترجمه اوباشان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اوباشان) کلمه و عبارات مشابه اوباشان چیست
لغت نامه ها
1. [ اَ ] (نف، ق ) در حال اوباشتن . رجوع به اوباشتن شود.
(اِ) ج ِ فارسی اوباش .

معنی ( اوباشان ) در لغت نامه دهخدا