دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی اگوست
مشاهده (اگوست) در کمانک، معنی و ترجمه اگوست در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (اگوست) کلمه و عبارات مشابه اگوست چیست
لغت نامه ها
1. [ اُ ] (اِخ ) اگوستوس . اغسطس . (فرهنگ فارسی معین ).رجوع به اگوستوس و فهرست احوال و اشعار رودکی و ایران باستان ص 2663 و 2382 و 2385 و 2419 و 2384 شود.

معنی ( اگوست ) در لغت نامه دهخدا