دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بابورس
مشاهده (بابورس) در کمانک، معنی و ترجمه بابورس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بابورس) کلمه و عبارات مشابه بابورس چیست
لغت نامه ها
[ رُ ] (اِ) بروی . فافیر. بَبیر. پیزُر.

معنی ( بابورس ) در لغت نامه دهخدا