دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بادن بادن
مشاهده (بادن بادن) در کمانک، معنی و ترجمه بادن بادن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بادن بادن) کلمه و عبارات مشابه بادن بادن چیست
لغت نامه ها
1. [ د د ] (اِخ ) باد. نام شهری از دوک نشین بزرگ بهمین نام دارای 15730 تن جمعیت و بواسطه ٔ حمامهای معدنی معروف و مشهور است . رجوع به ماده ٔ قبل شود.

معنی ( بادن بادن ) در لغت نامه دهخدا