دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بازگذاشتن
مشاهده (بازگذاشتن) در کمانک، معنی و ترجمه بازگذاشتن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بازگذاشتن) کلمه و عبارات مشابه بازگذاشتن چیست
لغت نامه ها
1. [ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) سپردن . تفویض کردن . (ناظم الاطباء). تفویض . (صراح اللغه ). مفوض کردن :
بلبلا مژده ٔ بهار بیار
خبر بد به بوم بازگذار.
سعدی (گلستان ).
کار خود گر بخدا بازگذاری حافظ
ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی .
حافظ.
رها کردن . واگذاشتن . ترک کردن : نه حد بود آن را که نوشتکین بازگذاشت و نه اندازه از اصناف نعمت . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 534). صواب آن شناخت که جمهور اتباع خویش را فراهم آورد و از جیحون بگذشت و مقر و مسکن خویش بازگذاشت .(ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 159). طغان طاقت مقاومت او نداشت و ناچار آن ناحیه بازگذاشت و در کنف اهتمام و حمایت ناصرالدین گریخت و ازاو مدد خواست تا ولایت خویش از دست خصم بیرون آرد و خدمتها پذیرفت . (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 111). شهر را بازگذاشت و بجانبی متواری بنشست . (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 187).
چونکه ناگفته بازنگذارید
گویم ار زآنکه باورم دارید.
نظامی .
گر خود همه عالم بگشایی تو به تیغ
چه سود که بازمیگذاری بدریغ.
سعدی .
ریختن . افکندن . انداختن : و بومسلم را زهرداده بودند چنانکه موی و پوست بازگذاشت . (مجمل التواریخ و القصص ).
بازگذاشتن تب ؛ تخفیف یافتن . رها کردن . قطع شدن تب : مطبقة؛ تبی که بازنگذارد. (بحر الجواهر).

معنی ( بازگذاشتن ) در لغت نامه دهخدا