دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بالنگویه
مشاهده (بالنگویه) در کمانک، معنی و ترجمه بالنگویه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بالنگویه) کلمه و عبارات مشابه بالنگویه چیست
لغت نامه ها
1. [ ل َ/ ل ِ ی َ / ی ِ ] (اِ) گیاهی است دوایی که نامهای دیگرش بالنگو و بادرنجبویه است . لفظ مذکور مخفف بالنگبویه است چه دوای مذکور بوی بالنگ که قسمی از مرکبات است میدهد. (از فرهنگ نظام ). و رجوع به بالنگو شود.

معنی ( بالنگویه ) در لغت نامه دهخدا