دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی باورس
مشاهده (باورس) در کمانک، معنی و ترجمه باورس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (باورس) کلمه و عبارات مشابه باورس چیست
لغت نامه ها
1. [ وِ ] (اِخ ) دهی از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی قزوین . در 16هزارگزی خاور مرکز بخش . سکنه 344 تن . آب از رودخانه ٔ باورس . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).
2. [ وِ ] (اِخ ) نام رودی است نزدیک قزوین که دهی بهمین نام را مشروب می کند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 1).

معنی ( باورس ) در لغت نامه دهخدا