دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی بجدن
مشاهده (بجدن) در کمانک، معنی و ترجمه بجدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (بجدن) کلمه و عبارات مشابه بجدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ُ دَ] (اِخ ) دهی از دهستان کیذقان ششتمد سبزوار در 37 هزارگزی جنوب ششتمد. سکنه ٔ آن 40 تن، آب از قنات، شغل اهالی زارعت است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

معنی ( بجدن ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
حروف معنی ابجدنخواندی ,