دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی برشتنی
مشاهده (برشتنی) در کمانک، معنی و ترجمه برشتنی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (برشتنی) کلمه و عبارات مشابه برشتنی چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ رِ ت َ ] (ص لیاقت ) قابلیت برشته شدن داشتن . که تواند برشته شدن . که برشته تواند شدن .

معنی ( برشتنی ) در لغت نامه دهخدا